നേത്യത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പ് മെയ് 7 ,മെയ് 8 തീയ്യതികളിൽ ആലുവയിൽ

I.T Cell State Committee

N. Suresh Babu

Co-Ordinator

Smt.Megha. U

Co-Ordinator

Sri. Rajesh.P

Co-Ordinator

Sri. Shamsudheen. P.E

Co-Ordinator

Sri. Vaisakh. K.V

Co-Ordinator

Sri. C.V. Ramesh

Co-Ordinator

Sri. Joseph Thomas.P

Co-Ordinator