നേത്യത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പ് മെയ് 7 ,മെയ് 8 തീയ്യതികളിൽ ആലുവയിൽ

Malappuram District Committee

Sri. S. Sudheer

General Secretary

Sri. Aboobacker

Treasurer

K.A Sundharan

Vice Chairman

Salim Master

Vice Chairman

A.V Ropesh

Secretary

Sathian Edakkudi

Secretary

Sahadevan

Secretary

Abdul Hameed Chalil

DT.Con.Pravasivedhi

S.V. Mohanan

Dist.Convenor Harithavedi

K.S.Sudhakaran

G.Sec.Manjery

Muhamed Shafeek

TR.Manjery

Abdurahimam Kavughal

DT.Chairman,Pravasi

Aravindakshan Manat

Vice Chairman Pravasi

C.P. Francis

Treasurer Pravasi

Palur Unnikrishnan Panikar

Chair. Perinthalmanna

E.Ahamedaly

G.sec. Perinthalmanna

M.P.Shegaran

TR. Perinthalmanna

K.M Girija

DT.CH.Vanithavedi

Shakeela Chittambalam

DT.Convenor Vanithavedi

Murali Mangalaseri

DT.CH.Balavedi

Shasna Hussain N

ST.Convenor Balavedi

C.P Mujeeb

Gen.Secretary,Thavanur

T.P. Mohan

Chairman,Thavanur

Narghese

Chairperson Tirur

I.Muhamed

G.SEC.Kondotty

Saleem Ambalagadan

TR.Kondotty

S.V.Mohanan

H.Vedi.DT.CHAIR.Manjery

Muhammaed Abdurahman

Chairman Kottakkal

Sathyan Edakkudy

Chairman Malapuram

P.T. Sudhakaran

G.SEC.Kottakkal

Muhammedaly Kezhoppat

T R.Kottakkal

Sinudheen

Chairman Kondoty