നേത്യത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പ് മെയ് 7 ,മെയ് 8 തീയ്യതികളിൽ ആലുവയിൽ

Wayanad District Committee

Sri. Tomy.P.S

General Secretary

Sri. Antony Thomas

Treasurer

Lovely Augustine

State Advisor Harithavedi

Vini S Nair

DT.Chairperson Vanithavedi

Aysha Palliyalil

Treasurer Pravasi Vedhi

Thressiamma Antony

DT.Treasurer Vanithavedhi

Shamsudeen P E

ST.Co-Ordinator,IT

Arundev C A

DT.Co-Ordinator,IT

Saji Thomas

DT. Co-Ordinator Balavedhi

Adorn Johns

Student Co-Ordinator Balavedhi

Benny V S

GEN.Convenor Harithavedhi

Jose Kaippattiyil

DT.Co-Ordinator(Production)Harithavedhi

Dr.P.Lakhman

Sreshtta Gandhiyan

Girija Satheesh

Dt.Convenor Vanithavedi

Antony P V

DT.Chairman – Pravasi Vedhi

Soniya Shaji

State Co Ordinater Yuvajana Vedi

Steljin P Johny

Dt.Chairman Yuvajana Vedi

Albert Anonty

Dt.Genl Convenor Yuvajanadedhi

Sukanya Ashin

Dt.Tresurer Yuvajanavedhi

Abbas P A

Dt.Convenor –Pravasi Vedhi

Sebastian Palamparambil

Chairman - Kalpetta

Pramod Thrikkaippatta

G.Secretary - Kalpetta

Adv.P.M.Rajeev

Treasurer- Kalpetta

Radhakrishnan V

Chairman -Mananthavady

Benny P M

GENL.Secretary - Mananthavady

Gopalakrishnan C K

Treasurer - Mananthavady

Johnson

Chairman – Sulthan Bathery

Sunny Joseph

Gen.Secretary – Sulthan Bathery

Jose Cheruvally

Treasurer – Sulthan Bathery