നേത്യത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പ് മെയ് 7 ,മെയ് 8 തീയ്യതികളിൽ ആലുവയിൽ

Kannur District Committee

Sri. Bala Krishnan K.V

General Secretary

Lalchandkannoth

Vice Chairman

Thamban K V

Vice Chairman

Bhaskaramarar NE

Vice Chairman

Mohini K V

Vice Chairperson & Vanitha vedi Chairperson

Vinod EN

Secretary

Lissamma Babu

Secretary

Muhammadali M K

Secretary & Pravasi - Chairman

Vikas RTK

Secretary & I T Cell Co Ordinator

Ratheeshan K T

Executive Member

Prasanthan K V

Executive Member

Sreejith Melur

Executive Member

Ratnakaran EP

Executive Member

Sathi C P

Executive Member

Abitha P V

Executive Member

Nasari P

Executive Member

Joyal Joseph

Balavedi - Chairman

Gopika T

Yuvajanavedhi

Artist Sasikala

Chairman - Kannur

Raghavan K P

GEN. Secretary - Kannur

Sukumaran M

Chairman - Kuthuparamba

Pradeepan E V

Treasurer - Kannur

Abdulla Nav

Chairman - Payyannur

Sadanandan T M

GEN. Secretary - Payyannur

Anilkumar C

GEN. Secretary - Payyannur

Baijurancheri

Peravoor - Chairman