നേത്യത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പ് മെയ് 7 ,മെയ് 8 തീയ്യതികളിൽ ആലുവയിൽ

Kazargod District Committee

Sri.Babu. A.V

General Secretary

Sri. Padmanabhan

Treasurer

Raghavan Kulangara

DT.V.Chairman

Shafi Chooripallam

DIST.Secretary

Ravindran Karichery

DIST.Secretary

Rajeshkumar T

DIST.Secretary

Sudharma K P

VICE Chairperson

Suresh Periyanganam

DIST.Secretary

Anjali Krishna M

I T CO-Ordinator

Karthik Raj

IT Joint Co Ordinator

Sugunan ORI

IT Joint Co Ordinator

Varunraj AV

IT Joint Co Ordinator