നേത്യത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പ് മെയ് 7 ,മെയ് 8 തീയ്യതികളിൽ ആലുവയിൽ

Kollam District Committee

Sri.Paravoor Mohandas

General Secretary

Sri.C. Padmakumar

Treasurer

Pushpakaran

Vice Chairman

Somarajan

Vice Chairman

Binson

Treasurer Kunnathoor

Sandeep

Convenor Kunnathoor

Adv. Ajith

Convenor Kunnathoor

Brahimadas

Dt. Secretary

Jayalakshmi Dathan

Balavedi Advisory Committe Chairman

Udaya Thulasidharan

Dt.Chairperson

Gopakumar

Dt.Vice Chairman

Manju Anoop

St. Committee Member

Sindhu Gopan

Vice Chairman

Anu Nandhana

Dt. Convenor

Gopinathan Pillai

Chairman Kundara

Kottarakkara Ajayan

Chairman Kottarakkara

Nishin Samson

Chairman Yuvajanavedi

Lakshmi

Convenor

Muhammed Kunju

Secretory Kollam

R.Gopakumar

Chairman Kollam

Anandhu S Nair

Convener