നേത്യത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പ് മെയ് 7 ,മെയ് 8 തീയ്യതികളിൽ ആലുവയിൽ

Alappuzha District Committee

Sri. B. Rafeek

Chairman

Sri.Ambu Vydyar Kalppakavadi

General Secretary

Bindu Das

Vice Chairman

Rahul Krishnan

I.T Cell DT.Chairman

Padmakumar K

DT.Secretary

SMT.Sumam Skandhan

DT.CH.Vanitha vedi

Rajesh Bharanikkavu

DT.Secretary

Muraleedharan Nair

DT.Secretary

Achankunnju K

DT.Secretary

Novelraj

Chairman H.Vedi

Rabia S.M

Chairperson V.Vedi