നേത്യത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പ് മെയ് 7 ,മെയ് 8 തീയ്യതികളിൽ ആലുവയിൽ

Pathanamthitta District Committee

Sri. Abel Mathew

General Secretary

Prof.G.John

Treasurer

Abdul Kalam Azad

Vice Chairman

Pushkaran

Secretory

Rajashegaran Nair

Vice Chairman

Mannadi Mohanan

Vice Chairman

Sreedevi Balakrishnan

Vice Chairman

Saleem Perunnad

Tresure Ranni

Adv.Shyni Geroge

Chairperson Vanitha Vedi

Mercy Varghese

G.Convener Vanitha Vedi

Sajidevi

St.EXE.Commitee Harithavedi

Anil Ambat

CH.Pravasi Vedi

Joseph Chacko

DT.Commitee Member

Wilson Thundiyath

Chairman - Konni

George Yohanan

SEC.Konni

Kaladharan T

TR.Konni

Reji K.G

CHAIR.Balavedi

Joboy Joseph

Chairman Adoor

Anoop Chandrasekhar

G.SEC. Adoor

Suresh Babu

TRE.Adoor

Prasad V.G

Chairman - Aranmula

Shijin K.Mathew

SEC.Aranmula

Geroge K T

TR.Aranmula

Jose V Cheriyan

CH.Aranmula

Jackson

G.SEC.Thiruvalla

Soosan Mary Sam

TR.Thiruvalla

Lega Pradeep

V.Vedi .Thriruvalla

Philip

Co-Ordinator Balajana Vedi