നേത്യത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പ് മെയ് 7 ,മെയ് 8 തീയ്യതികളിൽ ആലുവയിൽ

Kottayam District Committee

N. Suresh Babu

General Secretary

Sri.E.N. Sasikumar

Treasurer

V T Somankutty

State Council Member

Cheramperil Skariyakutty

DT.Vice Chairman

Adv. Jayadeep Parackan

DT.Secretary

Sumesh Kanjiram

DT.Secretary

Lijo Mathew Aramana

State Convenor Pravasi Vedi

Roby Mathew

DT.Secretary

Chinchu Yedu

DIST.Convenor V.Vedi

Latha Murali

DT.Chairperson V.Vedi

Anupama Viswanath

DT.Gen Convenor V.Vedi

Kochurani Thomas

DT. Vice Chairperson, Vanithavedi

Sreekala Hari

DT. Convenor, V.Vedi

Smt. Rakhi Kalesh

ST.Convenor

K.B. Gireeshan

DT. Chairman,Harithavedi

M A Thomas

Treasurer Kooroppada Mandalam

Adarsh Renjan

DIST. Chairman Yuvajanavedi

Shaiju John

Kooroppada Mandalam

Gracious Paul

DIST.GEN. Convenor Pravasi Vedi

Subin Mathew

Treasurer Kanjirapilly

DR. Harilakshmeendra Kumar

DT. Acadamic Co-Ordinator,Balajanavedi

Jomy James

Chairman,Ettumanoor

Kurian Thomas

GEN. Secretary, Ettumanoor

Sabu Kumarakam

Treasurer,Ettumanoor

Bency Abraham

GEN. SEC. Kottayam Niyo

Sabu PuliMoottil

Chairman Kottayam Niyo

Jomon Kalappurakkal

Treasurer Puthuppally

Libin K Wilson

DIST. Treasurer Yuvajanavedi

Prasad Kondooparambil

Chairman, Pala

Adv.Somasekharan Nair

GEN. Secretary,Pala

Thomas Mathew

Treasurer Pala

Vivek Kummannoor

State Committee Member Yuvajanavedi

Santhosh Kumar K N

GEN. Secretary Kooroppada Mandalam

Asha Rajan

DT. Join Co-Ordinator

M.C. Babu Mannoor

Chairman Puthuppally

Mathew C K

GEN.SEC. Kanjirappally

Vishnu Chemmundavally

Dist.Chairman Pravasi Vedhi

Balachandran Nair T G

GEN.SEC. Puthuppally

Amba Chandran

Chairman Kanjirappally

Basil K Benny

DIST.GEN. Secretary Yuvajanavedhi

Vineeth George Mantyankeril

DIST.Treasurer Pravasi Vedhi