നേത്യത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പ് മെയ് 7 ,മെയ് 8 തീയ്യതികളിൽ ആലുവയിൽ

Idukki District Committee

Adv. Albert Jose

Chairman

Sri. M.D.Devadas

General Secretary

Sri. K.J. Sajimon

Treasurer

K.H Sivadasan

Secretary

Kunjumol Chacko

Vanitha Vedhi

Jacob Joesph

secretary

Joy Vargese

Chairman

George John

Chairman

Adv.K.Kaniyappan

Chairman

Jose Konattu

Resource Person Balajana Vedhi

S.Santhosh Kumar

Resource Person Balajana Vedhi

Sasikala Raju

Chairperson Vanitha Vedhi

Rajeena.R

Joint convener Vanitha Vedhi

Resmi Roy

Exe.Member Vanitha Vedhi

Radha Prabhakaran

Exe.Member Vanitha Vedhi

Lisy Jose

Chairperson Vanitha Vedhi Thodupuzha

Sebastian Kochadivaram

Vice chairman Thodupuzha

N.M Yousuf

Exe.Member

P.V Achamma

Exe.Member Vanitha Vedhi

V.F Arunakumari

Conveener Vanitha Vedhi

Ramakrishnan V.A

Chairman Vannappuram

Martin Joseph

Chairman Purappuzha

Raji Chandrasekhar

Chairperson Velliyamattom

Shaul Hameed

Exe.Member Udumbanchola

Jins Peter

Exe.Member Thodupuzha

Arunkrishna P.M

State Member Balajana Vedhi

Manna Mariyam

General Conveener Balajana Vedhi

Gracy Mathew

Exe.Member Vannappuram

Sumod Sasi

J.Coordinator It Cell

Alen Sam

J.Coordinator It Cell

Rahul Rajendran

J.Coordinator It Cell

Amritha

J.Coordinator It Cell

Milandas

J.Coordinator It Cell