നേത്യത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പ് മെയ് 7 ,മെയ് 8 തീയ്യതികളിൽ ആലുവയിൽ

Ernakulam District Committee

Sri. M.M. Shajahan

General Secretary

Smt. Viji Regunath

Treasurer

Dv. Nazeeba Shukoor

DT. V.Chairman

Adv. Karol Alencherry

DT. Vice Chairman

V.G. Sasidharan

DT.Secretary

Adv. V. A. Ajmal

DT.Secretary

Radhakrishna Panicker

DT.Secretary

K. Vijayan

DT.Secretary

Santhosh Kumar

DT.Secretary

Jose Kachappilly

DT.Secretary

Kevin K. Paulson

DT.CH. U. Vedi

Thangalkunju

DT.Secretary

Ashraf Areekodath

Committee Members

Joy Scaria

Committee Members

Devipriya

D. IT Cell Co-Ordinator

C.K. Mumthas

Chairperson, V.Vedi

Vinu Cheriyan

Chairman Kothamangalam

Adv.Sajen Mannali

Chairman Kochi

Sanitha Biju

CH. Person Muvattupuzha

C.K. Sakkeer Hussian

Chairman Thrikkakara

Naseeb Peediyakkal

Chairman Ernakulam

Sharafudheen

Chairman,Aluva

Sashi T.V

Chairman Kunnathunnadu

C.R. Dileep Kumar

Chairman Piravam

Jaylala A.S

Chairman Vypin