നേത്യത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പ് മെയ് 7 ,മെയ് 8 തീയ്യതികളിൽ ആലുവയിൽ

Palakkad District Committee

Sri. Sivaramakrishnan

General Secretary

Sri. T.N. Chandran

Treasurer

M.Govindankutty

Chairman Shornur

O. Marakkar

G.Secretary,Shornur

K.S. Sundhareshan

Chairman Kongad

K.M. Lirar

G.Secr.Kongad

M Balakrishnan

Chairman,Nenmara

K.Rajan

G.Secretary,Nenmara

P.Madhusoodanan

Chairman,Chittor

M.Sasikumar

GEN.Secretary,Chittur

C.KrishnanKutty

TR.Palakad

Lakshmi Padhmanabhan

Prevasi DT.Committee

P.Preetha

DT.CH.Vanitha Vedi

K.A Ajitha

G.Convener Vanithavedhi

Devika Haridas

G.Con.Balajana G.Vedhi

Athira V Nair

G.Con. Yuvajana G.Vedhi

Manikandan K

G.Sec.Palakad

A.k. Shoukathali

G.Sec.Palakad

U.P. Muraleedharan

Chairman Alathur

R.Suresh Challupady

G.Secr.Alathur

G.Gopakumar Master

Treasurer Alathur

A.Bhaskaran

Chairman Tharoor

V.Vijaya Mohanan

G.SEC.Tharoor

Sreenath Vettath

Treasurer,Tharoor

Vinod Subramanian

Con. Pravasi

P.Sashi Shekhar

Chairman Palakad

A.Mohana Krishnan

G.Sec.Ottapalam

P.C Kunjiraman

Chairman Ottapalam

K.Jishnu

Yuvagana G.Vedi