ചമ്പാരനിൽ ഗാന്ധി പ്രതിമ തകർത്തതിൽ പാലക്കാട് ജില്ലാ ഗാന്ധിദർശൻ വേദി പ്രതികരിച്ചു.

Latest Press Releases