സംസ്ഥാന സർക്കാറിൻ്റെ മദ്യനയത്തിൽ കെ.പി.ജി.ഡി.പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധിച്ചു.

Latest Press Releases