ദണ്ഡിയാത്രാ അനുസ്മരണം.

കേരളാ പ്രദേശ് ഗാന്ധിദർശൻ വേദി, മലമ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ദണ്ഡിയാത്രാ അനുസ്മരണ യോഗം നടത്തി. ജില്ലാ ചെയർമാൻ പി.പി.വിജയകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

Latest Press Releases