നേത്യത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പ് മെയ് 7 ,മെയ് 8 തീയ്യതികളിൽ ആലുവയിൽ

KPGD Haritha Vedi State Cordinators

Sri. T.J. Peter

Chairman

Sri. Binu S Checkalayil

Chief Co-Ordinator

Sri. M.P.George

General Convenor

Sri. Kuriakose Antorny

Co-Ordinator

Sri. E.V. Abraham

Co-Ordinator

Sri. P.P. Vijayakumar

Co-Ordinator

Prof. V.A. Varghese

Co-Ordinator

Dr. Pradeep Kattod

Co-Ordinator

Sri. C. Karunakumar

Co-Ordinator

Smt. Sajeedevi

Co-Ordinator

Sri. Kumaradas

Co-Ordinator

Adv.A.S. Thomas

Co-Ordinator

Sri. P.K. Prakashan

Co-Ordinator