നേത്യത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പ് മെയ് 7 ,മെയ് 8 തീയ്യതികളിൽ ആലുവയിൽ

State Executive Members

Dr. Gopimohan

State Executive Member

Adv. Arun Varghese

State Executive Member

Dr. C.K.Thomas

State Executive Member

Sri. Mampuzhakkari V.S. Dileep Kumar

State Executive Member

Sri. Cherasseri Krishnakumar

State Executive Member

Prof. Dasan Puthalath

State Executive Member

Sri. C. Karunakumar

State Executive Member

Sooranadu Radhakrishnan

State Executive Member

Sri. Dineshan. T

State Executive Member

Sri. Kuriakose Antony

State Executive Member

Smt. Sajeedevi

31 State Executive Member

Sri. T.P Padmanabhan

State Executive Member

SRI. T.S. Binu

State Executive Member

Dr. P. Sajish Viswanathan

State Executive Member

Sri. Kumaradas

State Executive Member

Sri. M.P.George

State Executive Member