നേത്യത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പ് മെയ് 7 ,മെയ് 8 തീയ്യതികളിൽ ആലുവയിൽ

State Office Bearers

Sri. Thennala Balakrishna Pillai

Former KPCC President

Dr.Nedumpana Anil

General Secretary

Dr. Ajithan Menoth

Treasurer

Sri. MS. Ganeshan

Organising Secretary

Sri. K.G. Baburaj

Vice-Chairman

Sri. Sankar Kumbalath

Vice-Chairman

Dr. Edward Edezhath

Vice-Chairman

Dr. P.V. Purshpaja

Vice-Chairman

Sri. Iqbal Valiayaveetil

Vice-Chairman

Sri. T.J. Peter

Secretary