നേത്യത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പ് മെയ് 7 ,മെയ് 8 തീയ്യതികളിൽ ആലുവയിൽ

Yuvajana Gandhi Darshanvedi State Committee

Kum.Sheba Saji

Convenor/(Treasurer)

Kum.Sonia Shaji

Convenor

Kum.K.Sreeja

Convenor

Kum.Gopika.T

Convenor

Mr.Vishnu.B.S

Convenor

Kum.Anjana. J.S

Convenor